Algemene Voorwaarden Promonta nv

Algemene Voorwaarden Promonta nv

Vaartstraat 6-8, 2830 Willebroek, BE0402.073.908
Promonta Algemene Voorwaarden

Dienstverlening

Dienstverlening

De dienstverlener verleent onder andere volgende diensten:

 • het maken, en verkopen van massieve gipsblokken in verschillende afmetingen voor verschillende toepassingen in de bouwsector.

De dienstverlener handelt in hoedanigheid van leverancier van materialen waarbij ook de plaatsing van de materialen voor rekening van de klant kan gebeuren. In onderhavige algemene voorwaarden worden volgende begrippen gehanteerd:

 • De dienstverlener: Promonta NV
 • De klant: diegene die de opdracht geeft aan de dienstverlener of goederen bestelt en aankoopt.
 • Partijen: de dienstverlener en de klant.

Toepasselijkheid

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen, en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen “Promonta en de klant”. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen onderhandeld en uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De dienstverlener behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen. Deze voorwaarden zullen slechts van toepassing zijn indien de klant effectief kennis heeft genomen , hiermee uitdrukkelijk instemt dan wel vooraleer hij met de klant een nieuwe overeenkomst heeft ondertekend.

Door het ondertekenen “voor akkoord” van de offerte, aanbieding, bestelling, of door de bevestiging via e-mail van de bestelling, offerte of tarieven waarbij de algemene voorwaarden zijn toegevoegd, bevestigt de klant de kennisname en aanvaarding van de algemene voorwaarden van de dienstverlener.

In geval van interpretatieproblemen hebben onze Nederlandstalige algemene voorwaarden voorrang op onze algemene voorwaarden in andere talen.

Prijzen

Prijzen

Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief 21% btw. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de productie van door Promonta aan klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.

Verplaatsingsonkosten zitten niet inbegrepen in het tarief. Kosten niet inbegrepen in het tarief zullen op voorhand ter goedkeuring worden voorgelegd aan de klant alvorens ze worden gefactureerd. In geval er sprake is in de offerte, overeenkomst of orderbevestiging van een richttarief, indicatief tarief verbindt de klant zich ertoe bij wijzigingen die op voorhand door de dienstverlener via e-mail zijn gemeld, onvoorwaardelijk te aanvaarden.

De dienstverlener houdt meer- en minderwerken in een overzicht goed bij en voegt dit toe aan de factuur. De dienstverlener behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs te herzien, omwille van een prijsverhoging van één of meer elementen van de productie- dan wel logistieke keten en/of in geval van prijsverhoging van de voor de producten benodigde (grond)stoffen.

Indien er enkel wordt geleverd, omvat de prijs: ter bestemming gebracht, uitsluitend op risico en gevaar voor de klant, zonder lossen, noch behandeling van de dienstverlener. Zo zijn de behandelingskosten, kosten voor het lossen, vertragingskosten, andere taksen van welke aard ook voor rekening en ten laste van de klant.

Totstandkoming overeenkomst

Totstandkoming overeenkomst

Alle mondelinge en schriftelijke offertes van Promonta zijn vrijblijvend. Offertes blijven 1 maand geldig én na de schriftelijke bevestiging van aanvaarding door de kredietverzekeraar. Na 1 maand vervalt de offerte en dient deze aan de huidige prijzen te worden aangepast. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. In het geval er om welke reden dan ook een wijziging gebeurt aan de kredietlimiet van de dienstverlener, wordt de opdrachtgever onmiddellijk verwittigd door eerstgenoemde en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot het aanrekenen van enige schadevergoeding. De impact op de lopende of nieuwe overeen te komen offerte(s), overeenkomst(en) zal (zullen) onmiddellijk door de dienstverlener met de opdrachtgever worden besproken en geformaliseerd.

De aanvaarding van de offerte door schriftelijk akkoord van klant binnen de geldigheidstermijn of door bevestiging via e-mail van de tarieven ervan brengt de overeenkomst tot stand. De verbintenissen van Promonta ingevolge de overeenkomst zullen door Promonta uitgevoerd worden van zodra alle noodzakelijke gegevens door de klant worden overgemaakt.

Promonta kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Offertes zijn persoonlijk en kunnen niet zonder toestemming van Promonta aan derden ter inzage verstrekt worden, noch kunnen derden zich op de inhoud ervan beroepen. In geval de klant ook algemene voorwaarden hanteert, zal alvorens er een overeenkomst tot stand komt, om de toepassing van de knock-out rule te vermijden, een onderhandeling gebeuren van de beide algemene voorwaarden in een bijlage bijzondere voorwaarden toegevoegd aan de offerte, bestelling. Onderwerpen die niet in de bijzondere voorwaarden zijn beschreven, worden geregeld door de algemeen gangbare rechtsregels van het Belgische recht.

Uitvoering van de overeenkomst

Uitvoering van de overeenkomst

De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door gebruiker steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. In de prijsofferte vermelde leveringstermijn of uitvoeringstermijnen kunnen worden gewijzigd, mits schriftelijke toestemming van de klant. Behoudens schriftelijk overeengekomen, kan een laattijdige levering geen reden zijn tot ontbinding van de overeenkomst of tot weigering van de ontvangst van de levering of de bestelling, echter wel tot het vorderen van mogelijke schadevergoeding ten gevolge van bewezen schade.

Indien de klant zijn bestelling geheel of gedeeltelijk intrekt of in gebreke blijft, ontvangst te nemen van het geheel of van een gedeelte van de diensten, na hiertoe te zijn aangemaand bij aangetekend schrijven, heeft de dienstverlener de keuze hetzij de tenuitvoerlegging van het contract te eisen hetzij de ontbinding ervan; in dit laatste geval is een schadevergoeding aan de dienstverlener verschuldigd dewelke op niet herleidbare en forfaitaire wijze wordt vastgesteld op 15 % procent van de contractprijs of van het niet nagekomen gedeelte ervan, onverminderd bewijs van hogere schade. De dienstverlener behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen van de datum van verzending van de ontbinding in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant en met een opzegtermijn van twee weken om welke reden dan ook. Zijn eveneens redenen tot onmiddellijke beëindigen van de diensten mits melding van een duidelijke motivering:

 • de klant vraagt bijkomende dienstverlening die onredelijk is in hoofde van de dienstverlener;
 • de dienstverlener meent dat ze niet tot een goed eindresultaat zal komen;
 • de klant wijzigt zelf zaken aan de door de dienstverlener uitgevoerde diensten die leiden tot het niet goed verder uitvoeren van de dienstverlening door de dienstverlener;
 • een onrespectvolle, bewezen behandeling door de klant van de dienstverlener;
 • de klant houdt na aandringen langdurig noodzakelijke informatie achter om de opdracht correct te kunnen uitvoeren.

Toegankelijkheid van de werf

Toegankelijkheid van de werf

Voor de levering en/of plaatsing van de goederen, dient de werf van 7u. ’s morgens tot 17u. ’s avonds toegankelijk te zijn. Er zal slechts op de werf geleverd worden wanneer de toegangswegen vlot toegankelijk en berijdbaar zijn voor voertuigen met een maximaal laadvermogen van 30 ton. De klant aanvaardt dat alle extra wachturen die de vervoerder aan de dienstverlener aanrekent, de dienstverlener deze doorrekent met een maximumverhoging van 20% van het oorspronkelijk door de vervoerde aangerekende bedrag. Deze verhoging dient om de bijkomende administratieve kosten te dekken die hierdoor worden veroorzaakt.

Elk werk dat niet is opgenomen in de offerte wordt niet door de aangestelden van de dienstverlener uitgevoerd. Wanneer bij plaatsing stellingen dienen te worden gebruikt, worden deze door de klant kosteloos voorzien en op een wettelijke manier geplaatst. In geval van niet correcte plaatsing toe te schrijven aan de handelingen van de klant of een derde, kunnen op geen enkele manier aanleiding geven tot het betalen van de dienstverlener van extra kosten of enige vergoeding.

De schade aan de goederen tijdens en/of na levering en plaatsing die mogelijkerwijs zouden zijn veroorzaakt en waarbij de opdracht nog niet is voltooid door de dienstverlener, zullen hersteld worden door en zijn voor rekening en verantwoordelijkheid van de dienstverlener.

In geval de klant geen voorbereidende werken heeft getroffen zoals het plaatsen van de nodige verkeersborden welke opgelegd zijn door een instantie bijvoorbeeld gemeente, aanvaardt de klant de doorrekening van de vertragingskosten die aan de dienstverlener worden opgelegd.

Indien er enkel geleverd wordt, worden de goederen steeds verkocht als aanvaard en opgeleverd of worden ze geacht het te zijn, in onze fabriek te WILLEBROEK, zelfs wanneer de prijzen het transport omvatten. De klant heeft steeds het recht ze op zijn kosten voor de afhaling of de verzending te laten controleren. Zo hij geen gebruik maakt van dit recht, wordt de waar als definitief aangenomen beschouwd. Aldus zal elke latere klacht onontvankelijk zijn. Geen enkele bestelde waar zal worden teruggenomen.

Wanneer de dienstverlener met de plaatsing belast is, zal de aanvaarding van de scheidingswanden moeten plaats vinden onmiddellijk na de afwerking, zelfs indien de beschotten slechts een gedeelte uitmaken van de totale bestelling. Deze aanvaarding mag niet afhangen van of vertraagd worden door deze van het gehele werk. Ze zal het voorwerp uitmaken van een tegensprekelijk opgesteld proces – verbaal van aanvaarding waarvan één door de klant ondertekend exemplaar in ons bezit zal blijven.

Er zal bovendien oplevering zijn voor elke levering en plaatsing zo het met beschotten beklede lokaal in gebruik genomen werd voor de oplevering of wanneer het onderzoek der beschotten onmogelijk gemaakt werd ingevolge de uitvoering der werken of wanneer er geen gevolg gegeven werd aan twee aangetekende ingebrekestellingen om binnen de 15 dagen na datum tot oplevering over te gaan. Indien de klant na deze termijn nog steeds niet is overgegaan tot oplevering, wordt deze geacht verkregen te zijn zonder enige opmerking. In al de gevallen van opleveringen vermeld in deze paragraaf, is een latere klacht onontvankelijk, zelfs wanneer deze in het geval van het hierboven vermelde, deze gebaseerd is op verborgen gebreken.

VERANTWOORDELIJKHEID EN BEWAKING OVER ONZE WERKTUIGEN, MATERIAAL EN LEVERINGEN
De klant is slechts verantwoordelijk in geval van zware fout en worden volledig ontlast van de rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van een lichte fout. Het gebeurlijke gebruik van een op de vervoerde vrachtwagens opgestelde kraan en / of ontlaadgrijper kan slechts beschouwd worden als het gebruik van een dienst welke noch de aansprakelijkheid van de dienstverlener kan impliceren, noch enige verplichting in hoofde van de dienstverlener kan uitmaken. Tijdens het plaatsen en ook gedurende alle onderbrekingen om welke reden ook (bv. weersomstandigheden, stakingen, geschillen, enz…) evenals tijdens de opschorting der werken te wijten aan de klant, heeft deze de bewaking en verantwoordelijkheid over onze leveringen, onze werktuigen en ons materiaal. Hij moet te hunner opzichte alle nodige veiligheids- en beschermingsmaatregelen treffen om elke diefstal, beschadiging en ongeval ten onze nadeel of in het nadeel van derden te voorkomen. Dit ontheft de klant niet van zijn eigen verantwoordelijkheid voor het goed afsluiten van het werklokaal, het bewaken van materiaal door te zorgen voor het goede afsluiten.

Wijziging overeenkomst

Wijziging overeenkomst

Indien Promonta door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door foutieve opdracht en/of briefing of door een significante wijziging van werkvolume in de opdracht door de klant genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden worden toegevoegd aan de originele goedgekeurde offerte en opnieuw ter goedkeuring worden voorgelegd aan de klant.

Wanneer de klant een volledig nieuwe opdrachtomschrijving voorziet die een aanzienlijke impact heeft op de originele opdrachtomschrijving, opgemaakte offerte, bestelling wordt de eerste opdracht als uitgevoerd beschouwd en is de klant verplicht het gehele bedrag van de opdracht te voldoen. Voor de nieuwe opdrachtomschrijving wordt er een nieuwe offerte opgemaakt en aan de klant voorgelegd.

Vertragingen voortvloeiend uit veranderingen van de initiële opdracht ingegeven door de klantvallen onder geen beding onder de verantwoordelijkheid van Promonta en zullen in geen geval aanleiding geven tot annulering van de bestelling of tot schadevergoeding, van welke aard ook.

Laattijdige leveringen te wijten aan foutief handelen van de klant, kunnen op geen enkele wijze worden toegerekend aan de dienstverlener noch geven zij aanleiding tot het annuleren, niet betalen van de bestelling of tot schadevergoeding, van welke aard ook. De klant vrijwaart de dienstverlener in geval van vorderingen van derden inzake laattijdige leveringen te wijten aan een bewezen foutief handelen in hoofde van eerstgenoemde.

Herroepen opdracht/bestelling

Herroepen opdracht/bestelling

Wanneer de klant na goedkeuring van de offerte beslist de opdracht af te breken, in eender welk stadium van het proces, is hij verplicht het gehele bedrag dat Promonta zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht te voldoen.

Ontbinding en beëindiging

Ontbinding en beëindiging

Wanneer er sprake is van van haar wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van Promonta redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft Promonta het recht om deze opdracht te beëindigen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft zij recht op de vergoeding voor de tot op dat moment verrichte dienstverlening conform de bestelling en is zij verplicht de bereikte resultaten aan de klant ter beschikking te stellen.

Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de klant er de oorzaak van zijn dat van Promonta redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat zij de opdracht verder vervult, dan heeft Promonta, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende vergoeding.

De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

Onverminderd andersluidende bepalingen, kan elke partij onmiddellijk, van rechtswege een einde stellen aan de onderhavige overeenkomst, zonder inachtname van een opzegtermijn, in volgende gevallen:

 • Indien de andere partij nalaat haar verbintenissen op correcte wijze na te komen, en deze situatie niet verholpen of voldoende bijgestuurd heeft, binnen de 15 kalenderdagen volgend op een ingebrekestelling verzonden bij aangetekend schrijven; of
 • Ingeval van misleiding, bedrog, intentionele fout of misbruik van middelen die door de klant ter beschikking gesteld zijn.
 • Ingeval van een fundamentele inbreuk, zijnde en inbreuk die dermate ernstig is dat de partij die ze maakt weet of behoort te weten dat zij schade zal veroorzaken aan de andere partij of die een miskenning inhoudt van contractuele verplichtingen waaraan de andere partij een groot belang mag hechten omdat ze tot de essentie van de overeenkomst behoren, zoals bijvoorbeeld doch niet limitatief:
  • de dienstverlener aanzetten tot het uitvoeren van frauduleuze activiteiten
  • het aanzetten tot het niet respecteren van de vigerende wetgeving;
 • Ingeval van faillissement, gerechtelijk akkoord of maatregelen van beslag waardoor de goede uitvoering van de overeenkomst ernstig in het gedrang komt voor de andere partij. Indien de overeenkomst wordt beëindigd om bovenstaande redenen heeft de benadeelde partij steeds het recht om nog een bijkomende schadevergoeding te vorderen, minstens gelijk aan de bedongen opzegtermijn.

Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling. De dienstverlener is uitdrukkelijk gerechtigd om de overeenkomst als vervallen en niet van toepassing te beschouwen in geval van (een vordering tot) faillissement, in vereffeningstelling, ontbinding, bewezen herhaalde wanbetaling en/of onvermogen van de klant. In geval de dienstverlener toepassing maakt van deze bepaling wordt de overeenkomst geacht nooit uitwerking te hebben gehad, onverminderd het recht van de dienstverlener op volledige schadeloosstelling.

Overmacht

Overmacht

De klant is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Promonta opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Promonta niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan. Indien Promonta bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Duurovereenkomsten

Duurovereenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van Promonta bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor verschillende bestellingen die regelmatig terugkomen, dan zal dienstverlener daarvoor een geldende raamovereenkomst opmaken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden of anders bepaald in de raamovereenkomst.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Elke contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid van de dienstverlener is beperkt tot een vergoeding van de directe schade geleden en bewezen door de klant, als een onmiddellijk en direct gevolg van het opzettelijk wangedrag, bedrog, zware fout van de dienstverlener of zijn personeel, onderaannemer, mandataris of uitvoeringsagent dat betrekking heeft op de uitvoering van de betrokken dienstverlening.

De dienstverlener kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de onrechtstreekse schade. Met andere woorden: financiële of commerciële verliezen die niet het rechtstreekse of onmiddellijke gevolg zijn van een tekortkoming van de dienstverlener onder meer de winstderving, de verhoging van de algemene kosten, het verstoren van de planning, het verlies van materieel, het verlies van de verhoopte winst van cliënteel of besparingen.

De aansprakelijkheid van de dienstverlener hoe ernstig de fout ook is, behalve in geval van bedrog, beperkt is tot schade waarvoor zij aansprakelijk is.

De aansprakelijkheid van de dienstverlener is strikt beperkt tot de hem toevertrouwde taken. De dienstverlener is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van vergissingen, fouten of vergetelheden van de klant in de hem toevertrouwde opdracht, noch voor vergissingen, fouten of vergetelheden in de uitvoering bewerkstelligd door de klant of door een derde.

De dienstverlener zal de werkzaamheden met betrekking tot deze opdracht uitvoeren naar beste kennis en vermogen, volgens de regels van de kunst en rekening houdend met de reglementen en voorschriften terzake. Indien de dienstverlener fouten ontdekt in documenten door de klant of door derden opgesteld, zal hij de klant hiervan op de hoogte brengen.

De dienstverlener dient bij de uitvoering van het werk te handelen met de vereiste zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt, zowel ten aanzien van de persoon van de klant en diens goederen als ten aanzien van derden.

De klant erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Beperking aansprakelijkheid

Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Promonta voor de bewezen directe schade uit hoofde van een overeenkomst met een klant is altijd beperkt tot gemiddelde van de gefactureerde bedragen van de voorgaande 12 maanden.

Verwerking persoonsgegevens

Verwerking persoonsgegevens

De dienstverlener kan in functie van de nieuwe Wet op de Verwerking van Persoonsgegevens (GDPR) in sommige gevallen aanzien worden als “verwerker” van persoonsgegevens, en in die zin zal er met de klant desgevallend een aparte verwerkersovereenkomst worden opgemaakt.

De dienstverlener bevestigt een correcte behandeling van de klantgegevens van de klant conform de GDPR wetgeving.

Betaling

Betaling

Onze facturen zijn betaalbaar in de valuta waarin is gefactureerd en door middel van storting op een door Promonta aangewezen bankrekening.

Promonta heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.

Promonta heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Promonta, totdat de vooruitbetaling is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is Promonta bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor Promonta voortvloeiende schade.

Promonta is gerechtigd de afgifte van producten, diensten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan gebruiker verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard. Eigen aanpassingen van de klant aan geleverde diensten heffen elke grond tot klacht op.

Bij ontstentenis van betaling binnen de overeengekomen termijn, zullen vanaf de vervaldag op het onbetaald bedrag van de betrokken factuur van rechtswege en mits voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd zijn gelijk aan 15%. Eveneens is de klant bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, ten titel van schadebeding een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het op de vervaldag onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van 75 EUR, onverminderd het recht van de dienstverlener een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van grotere werkelijk geleden schade. De dienstverlener behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Ingeval de contractuele relatie beëindigd is, kan de dienstverlener schuldvergelijking toepassen tussen alle wederzijdse vaststaande vorderingen met de klant, ongeacht het tijdstip waarop de betrokken schuldvorderingen opeisbaar zijn, conform de bepalingen van artikel 14 van de Wet Financiële Zekerheden van 15 december 2004.

Onverminderd de overige rechten van Promonta uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens gebruiker gehouden om de incassokosten te vergoeden die Promonta heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een - niet aanvaard - schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in het arrondissement van Promonta.

Tot zekerheid van al haar verbintenissen, uit welke hoofde ook, zo contractuele als buitencontractuele, t.a.v. de dienstverlener, verleent de klant een pand op al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welken hoofde ook, zoals onder meer, handelsvorderingen, vergoedingen uit hoofde van prestaties en diensten en vorderingen in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid.

Eigendomsvoorbehoud

Eigendomsvoorbehoud

De verkochte goederen blijven eigendom van de dienstverlener tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en bijkomende kosten. In geval van doorverkoop door de klant behoudt de dienstverlener zich de mogelijkheid de verschuldigde som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen.

Kennisgevingen

Kennisgevingen

Alle mededelingen en kennisgevingen, vereist of toegelaten uit hoofde van huidige overeenkomst en/of haar uitvoering, dienen te gebeuren per gewoon schrijven of e-mail aan de adressen bij aanvang van de overeenkomst, of aan elk ander adres dat door één van de partijen minstens één maand op voorhand schriftelijk is meegedeeld aan de andere partijen per aangetekend schrijven, behoudens anders bepaald in een overeenkomst of offerte.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk anders voorzien in deze algemene voorwaarden, kunnen deze slechts gewijzigd of aangevuld worden door middel van een schriftelijke overeenkomst, ondertekend door de behoorlijk gemachtigde vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. Deze wijzigingen zullen als bijlage bij onderhavige algemene voorwaarden gevoegd worden of worden opgenomen in bijzondere voorwaarden.

Geschillen en toepasselijk recht

Geschillen en toepasselijk recht

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen de dienstverlener en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Indien een partij nalaat één van haar uit onderhavige overeenkomst of uit enige andere overeenkomst voortvloeiende rechten te doen gelden, zal dit niet als afstand van dit recht en geenszins als een uitbreiding of wijziging van de rechten van de andere partij kunnen worden beschouwd. Indien een partij verzaakt een recht te doen gelden m.b.t. het in gebreke blijven van de andere partij om aan een of andere uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting te voldoen, kan de verzaking aan dit recht niet worden beschouwd als een verzaking aan een recht m.b.t. een later in gebreke blijven m.bt. dezelfde of andere verplichting.

De Algemene Voorwaarden worden beheerst door en zijn opgesteld krachtens Belgisch recht.  De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5.74 van het nieuw Burgerlijk Wetboek inzake de imprevisieleer wordt eveneens uitdrukkelijk uitgesloten.

Op alle contracten met de dienstverlener en leveringen en werken door de dienstverlener is enkel het Belgische recht van toepassing. Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst en alle bijlagen. In geval van geschil dienen partijen zich te wenden tot de bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de dienstverlener, tenzij een partij vooraf aan het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) vraagt om een scheidsgerecht te vormen met één of drie scheidsrechters, te kiezen uit het tableau van www.arbiters.be. Het scheidsgerecht zal de Standard Dispute Rules van het Instituut voor Arbitrage toepassen. Deze overeenkomst vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.


Vaartstraat 6/8, 2830 Willebroek
Tel: 03 886 58 25
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Btw: BE 0402 073 908
Copyright: www.promonta.com
Design: www.wacowebdesign.be
Copyright 2023: www.promonta.com
Design: www.wacowebdesign.be